Regels & Categoriën

 

1. MISSIEVERKLARING


De GPO zal onvermoeibaar werken aan het ontwikkelen, bevorderen en reguleren van de sport van lichaamsbouw / bodybuilding en fitness over de hele wereld. Om een rechtvaardig en eerlijk platform te creëren waar atleten aan mee kunnen doen. Om atleten te helpen meer succes te behalen in persoonlijke prestaties, loopbaanontwikkeling en sociale verantwoordelijkheden. Om altijd gezondheid, fitness en sport excellence te bevorderen door middel van een goede training, voeding en levensstijl natuurlijk zonder het gebruik van verboden stoffen om prestaties of fysieke verschijning te verbeteren. Het ontwikkelen en versterken van vriendschap en samenwerking tussen de leden van onze federatie.

2. ALGEMEEN REGLEMENT


a) De GPO zal geen enkele sanctie of boete opleggen, of anderszins interfereren met, een persoon vanwege de deelname van die persoon aan een amateur
     bodybuilding of andere amateur fitness wedstrijd aangeboden door een andere organisatie, of deze persoon is een atleet, promotor, sponsor, verkoper, of
     anderszins, en niet goed te keuren, ratificeren, faciliteren, of toestaan van dergelijke acties door een GPO-functionaris en / of werknemer.


b) Alle beoordelingscriteria zijn gericht op de atletische aspecten van de mannelijke en vrouwelijke lichaamsbouw. Alle concurrenten worden vaak atleten genoemd, wat betekent dat de atletische component van de esthetiek van het menselijk lichaam een belangrijke rol speelt tijdens de wedstrijden. Criteria zullen variëren afhankelijk van de categorieën, maar een focus van GPO is het bevorderen van een cultuur van fysieke esthetiek op basis van atletische en gespierde lichamen.

3. BEOORDELINGSREGELS


a) GPO officiële juryledenzullen worden gebruikt voor alle shows.
b) Het aantal juryleden tijdens de wedstrijd moet minimaal 7 en maximaal 11 zijn
c) De beslissing van het jurylid is definitief en niet onderhandelbaar.
d) Om de eindscores te halen elimineert de computer evenveel hogere en lagere scores om 5 geldige stemmen te hebben (voorbeeld: met 7 juryleden nemen we 1 
     hoog en 1 laag weg, met 11 juryleden 3 hoog en 3 laag).
e) De juryleden moet zich gedragen naar zijn status en mag zijn post niet verlaten. geen drinken, eten, foto's maken of telefoontjes plegen tijdens de wedstrijd. Het 
      spreken moet worden beperkt tot het absolute minimum en alleen over technische zaken. De geselecteerde juryleden moeten hun uniform dragen tijdens de hele 
      wedstrijd.

 

 Rules & categories

1. MISSION STATEMENT
Global Physique   Organisation CEO's committed to work with other Federations and Organisations in all countries around the globe to strive, with our vision of setting a stage for athletes globally to compete on in the best atmosphere possible.
2. GENERAL RULES
a) The GPO will not impose any sanction or penalty, or otherwise interfere in any way with, any person on account of that person’s participation in any amateur
      bodybuilding or other amateur fitness contest offered by another organization, whether such person is an athlete, promoter, sponsor, vendor, or otherwise, and
      does not condone, ratify, facilitate or permit such actions by any GPO officer and/or employee.
b) All the judging criteria are focused on the athletic aspects of the male and female physique. All competitors are commonly called athletes, which means that the
     athletic component of the human body aesthetics plays a major role during the competitions. Criteria will vary according to the categories, but a focus of GPO is to
     promote a culture of physical aesthetics based on athletic and muscular bodies.
3. JUDGING RULES
a) GPO official judges will be used for all shows.
b) The number of judges during the competition must be a minimum of 7 and maximum 11
c) The judge’s decision is final and non-negotiable.
d) To make the final scores the computer eliminates as many higher and lower scores to have 5 valid votes (example: with 7 judges we take away 1 high and 1 low, with
     11 judges 3 high and 3 low).
e) The judge must behave according to his status and must not leave his post. no drinking, eating, taking photos or telephone calls during the competition. Speaking
     must be limited to the bare minimum and only about technical matters. The selected judges must wear their uniform during the whole competition.
4. ENTRY RULES
NOTE: At national level, subcategories are not compulsory. Show promoters can select subcategories appropriate to their local demographics. A show promoter is also allowed to add up to two additional categories of their choice to their event. However, these will not be qualifying categories for a Universe or World Championships event. Any additional categories must have judging criteria stipulated and understood by the judges prior to any ticket sales.
6. INDIVIDUAL ROUTINE
All athletes in categories with an individual posing routine will be requested to send their music via email address or bring on the day using a USB drive. Please state Name, Category, Music On or Off stage.
Athletes in the categories MENS PHYSIQUE – BIKINI – FIGURE – WELLNESS, are not required to perform a posing routine.
7. T-WALK
(For the categories Men’s Physique, Bikini, Figure & Wellness.)
During the presentation rounds, competitors will enter the stage one by one and introduced by number and name, individually and in numerical order. They will walk to the centre of the backstage (star 1) and perform front and back turns. From there they will go to the centre of the stage (place 2) stop, perform two poses to the public with optional pose of hand on hip or hand in pocket (if appropriate), then turn left and walk to the end of the stage (place 3), stop. Perform two poses to the public and then go to the other end of the stage (place 4), perform a final two poses to the public and then proceed to the side of the stage as directed by Head Judge or Stage Director.
If class sizes are large, then a box walk will be adopted. Starting position will be at the far right and back of stage. Then moving to stars 4, 2, then 3 before going to the back of the stage